Mr. Sanh Lao

Columbia – Sanh Lao, 52, of Columbia, died Saturday, May 4, 2019. Born March 6, 1966 in Ho Chi Mihn City, Vietnam, he was a son of Oc Lao and Hoa Ly. He was married to My Ha Le.

A ceremony to remember Mr. Lao, will be held at 12 o’clock, Thursday, May 9th at Shives Funeral Home, Colonial Chapel, 5202 Colonial Drive, Columbia.

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin rằng:
Ông LAO SANH
Đã từ trần vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, ngày 04 tháng 05 năm 2019
(Nhằm ngày 30 tháng 03 năm KỶ HỢI ÂL)

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
*LỄ TẨN NIỆM: LÚC 12 GIỜ, NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2019
(NHẰM NGÀY 05 THÁNG 04 NĂM KỶ HỢI ÂL)
*LỄ HỎA TÁNG: LÚC 14 GIỜ, NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2019
(NHẰM NGÀY 05 THÁNG 04 NĂM KỶ HỢI ÂL)
TANG LỄ TIẾN HÀNH TẠI: SHIVES FUNERAL HOME, COLONIAL CHAPEL
5202 COLONIAL DRIVE, COLUMBIA SC 29223

Trong Lúc Tang Gia Bối Rối, Nếu Có Điều Gì Sai Sót
Xin Niệm Tình Tha Thứ

Categories: Obits

Comments

Comments